Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě pivokostelec.cz, jehož provozovatelem je Nápoje Kostelec s.r.o. Za humny 941 Kostelec na Hané.

Prodej alkoholu nad 20% zajišťuje firma JK Drinks s.r.o. Cukrovarská 30 Vyškov 68201

Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na této webové stránce v záhlaví tak i v zápatí a to telefonní číslo a email.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel:

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž součástí je sdělení před uzavřením smlouvy, reklamačním řádem a že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, že na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

I. Sdělení před uzavřením smlouvy

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém obchodě společnosti Nápoje Kostelec s.r.o. a/nebo přebírat takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, veškeré údaje, které poskytuje společnosti Nápoje Kostelec s.r.o. jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží, se před zahájením užívání Nápoje Kostelec s.r.o. důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Prodávající sděluje že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu v případě požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění a smlouvy na dobu neurčitou;

d) u cen zboží a služeb je na webu provozovaném prodávajícím uváděna cena je konečná, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Přičemž toto odstoupení musí zaslat elektronicky na emailovou adresu info@pivokostelec.cz.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží a náklady za navrácení zboží pokud toto nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během této lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. o opravě nebo úpravě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů za akční sadu výrobků;
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal;
 8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé internetového obchodu premioveprodukty.cz mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu.

II. Smlouva, uzavření, náležitosti

Umístění zboží prodávajícím na jeho stránky je jeho nabídkou. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícího v českém jazyce a přijetím této objednávky prodávajícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu telefonicky, sms zprávou či informativním e-mailem na kupujícím zadaný email. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Objednávka bude uložena u prodávajícího a na základě písemného požadavku bude spotřebiteli umožněn přístup k ní.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě včetně dokladů, které se k věci vztahují, nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu.

Kupující se stane vlastníkem úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, tentýž následek nastane, nepřevezme-li kupující věc, ač mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Povinnosti prodávajícího:

– Prodávající splní povinnost předat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

– Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. V případě dodání většího množství zboží než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na toto přebytečné množství, pokud je kupující bez zbytečného odkladu neodmítne.

– má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit pravá z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Pokud však dopravce určil prodávající je věc kupujícímu odevzdána až předáním zboží kupujícímu dopravcem.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vada v dokladech nutných pro užívání věci.

Kupující věc prohlédne neprodleně po přechodu nebezpečí škody na věci, přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

III. Způsob a forma platby

 1. Způsob platby:

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments a.s.

 1. Možnosti plateb:
 • Platba v hotovosti
 • Bankovním převodem
 • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
 1. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Ceny uvedené na webových stránkách pivokostelec.cz jsou uváděny jako konečné. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v § IV, čl. 2 – Obchodní podmínky), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena v rekapitulaci objednávky i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

IV. Přeprava a dodání zboží

 1. Dodací podmínky

a) Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, bude po něm požadována úhrada částky marného poštovného.

c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d) Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav zásilky podle přepravního listu pokud je zásilka poškozená, neúplná je oprávněn její převzetí odmítnout. Pokud takovou zásilku převezme, je povinen poškození uvést do předávacího protokolu přepravce, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento ihned zaslat prodávajícímu. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

f) Předáním zboží prvnímu dopravci přechází právo nakládat s tímto zbožím na odběratele.

2. Cena dodání

Osobní odběr – Za humny 941 Kostelec na Hané – 0,- Kč

Osobní odběr – Pokud zákazník zvolil vyzvednutí zboží na prodejně, bude při dostupnosti zboží zákazník kontaktován a informován o možnosti zboží odebrat. Vyčkejte prosím na sms zprávu / email o možnosti vyzvednutí, dříve není možné zboží vyzvednout. Upozorňujeme, že i na zboží vyzvednuté na prodejně či výdejně platí možnost vrácení zboží do 14 dnů.

V. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné;

b) věc se hodí účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto právo se nepoužije:

– u věci prodávané za nižší cenu na vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;

– na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

– u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebené, kterou věc měla při převzetí kupujícím;

– vyplývá-li to z povahy věci.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží ode dne dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Neneseme odpovědnost za nedodržení zvláštních pokynů pro péči uvedených na zboží nebo na obalu zboží.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci prostřednictvím e-mailu: info@pivokostelec.cz, kde si zároveň domluví způsob předání výrobku k reklamačnímu řízení a kde kupujícímu poradíme jak postupovat.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Vada věci – podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neopravitelná. Neodstraní-li prodávající v přiměřené lhůtě vady nebo kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Vada věci – nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit.

VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů.

Zboží vrácené ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů musí být v původním (originálním) neotevřeném obalu, musí mít všechny originální štítky, označení výrobce a internetového obchodu, nesmí nést příznaky používání či opotřebení. V opačném případě vracení není možné.

Lhůta podle první věty běží ode dne uzavření smlouvy (u smluv o poskytování služeb, to však neplatí v případě smlouvy o poskytnutí služby (služba instalace výrobku u kupujícího nebo jakékoli placené služby poskytované Prodávajícím), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; kupující tímto bere na vědomí upozornění prodávajícího, že v takovém případě nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy), a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním);

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo;

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy odesláním emailu pro odstoupení od smlouvy uvedeného na info@pivokostelec.cz, přijetí tohoto odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě.

Odstoupení od smlouvy lze provést i poštou na adresu obchodní kanceláře prodávajícího, Za humny 941 Kostelec na Hané 79841, Česká republika.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 – ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel a to na své náklady. Zboží bude úplné, s kompletní dokumentací, s originálním označením a štítky, nepoškozené, nepoužité, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal, v originálním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení.

Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 – ti dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka),
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající Nápoje Kostelec s.r.o. tímto prohlašuje a zaručuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a jako takové jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

V případě, že se spotřebitel jakožto kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@pivokostelec.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu info@pivokostelec.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Toto znění je účinné od 1.11. 2021.